Rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu ve Vojkovicích - Rekonstrukce a přístavba obecního úřadu ve Vojkovicích - Obec Vojkovice

Rekonstrukce a přístavba obecního úřadu ve Vojkovicích

Rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu ve Vojkovicích

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Název operačního programu:

ROP NUTS II Moravskoslezsko

Číslo prioritní osy:

10.4

Název prioritní osy:

Rozvoj venkova

Číslo oblasti podpory:

10.4.1

Název oblasti podpory:

Rozvoj venkova

Číslo výzvy:

02

Název výzvy:

Výzva č. 4.1-02

Ostatní občanská vybavenost a veřejná prostranství

 

 

Název projektu:

Rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu ve Vojkovicích

Celkové výdaje projektu:

8 047 889, 50 Kč

Dotace z rozpočtu RR:

6 779 073, 39 Kč

z toho EU

6 229 418, 79 Kč

 

 

Datum zahájení projektu:

17.3.2008

Datum ukončení projektu:

30.12.2009

 

Účelem projektu je rozšířit prostory stávající budovy OÚ o přístavbu v zadní části budovy, které budou sloužit jako zasedací místnost OÚ, obecní knihovna a sklad hasičské zbrojnice. Dále pak celková rekonstrukce stávající budovy obecního úřadu řešená výměnou okenních a dveřních výplní, úravou WC, výměnou vnitřních rozvodů SV a TUV, rozvodu vytápění včetně nových topných těles, výměna zdravotechniky, část prostor bude vybavena novými elektrickými ohřívači vody, vybudování nové vnitřní splaškové kanalizace, hromosvod. Stavba je upravena pro plně bezbariérový přístup do všech veřejně přístupných prostor. Realizovaný projekt bude sloužit především obyvatelům obce Vojkovice.

Záměrem projektu je zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb v obci.

Realizací projektu vznikne oddělení OÚ (1.NP) a stávajících služeb (2.NP), plně bezbariérový přístup do všech veřejně přístupných prostor, zřízení odděleného prostoru veřejného internetu, který bude využíván zdarma občany obce, přemístění knihovny do větších prostor, čímž vznikne kvalitní zázemí pro poskytování služeb obecní knihovny a hasičská zbrojnice získá přístavbou nový prostor, který bude hasičskému sboru sloužit jako sklad.


Od 5.10.2009 bylo zahájeno předávání dokončeného díla.

Dne 30.10.2009 bylo ukončeno předávací řízení a stavba byly předána investorovi.

Kolaudace stavby proběhla dne 10.11.2009 kontrolou na místě a 11.11.2009 vydáním kolaudačního souhlasu.

zrekonstruovaná budova OÚ- přední pohled

zrekonstruovaná budova OÚ- zadní pohled

budova OÚ před rekonstrukcí