Základní informace - Obec Vojkovice

Základní informace

Obec byla zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Právní základ vzniku obce je dále zakotven v článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je základním samosprávným celkem a je součástí vyššího územního samosprávného celku s názvem Moravskoslezský kraj.
Podle § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je veřejnorpávní korporací (tj. zváštní právnickou osobou), vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Obec vznikla ze zákona (Ústava a obecní zřízení) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

 

Obec Vojkovice je základní územní samosprávný celek a tvoří součást vyššího územně samosprávného celku - Moravskoslezského kraje. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech (samostatná působnost). Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Postavení a působnost obce vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.