Oznámení všem vlastníkům nemovitostí ve Vojkovicích - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení všem vlastníkům nemovitostí ve Vojkovicích

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.01.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

27. ledna 2021, 10.39 | Obnova katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Vojkovice.

 

Na základě plánu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Vojkovice (obec Vojkovice) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území.

 

Součástí těchto prací bude umisťování měřických značek (UH mezníky, měřické hřeby a trubky) na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP.

 

O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědomen písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu).

 

Toto oznámení je považováno za předběžné oznámení o vstupu pracovníků Katastrálního úřadu na nemovitosti a o zřízení značek bodů PBPP dle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994Sb o zeměměřictví, v platném znění.

 

 

Poučení vlastníka nemovitosti

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění stanoví:

§ 8

Zřizování značek bodů bodového pole

(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické

činnosti, jsou oprávněny v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování,

udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek.

(2) Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru s výjimkou značek zřízených

na základě zeměměřických činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž

správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zřízené. Správce značky

vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.

(3) Osoba, která zřizuje značku, je před jejím zřízením povinna projednat její

umístění s vlastníkem nemovitosti. Správce značky je povinen vlastníka nemovitosti

a oprávněného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemně poučit o

omezeních, která mu zřízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických

nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím přiměřené náhrady (§ 10

odst. 3).

(4) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen strpět umístění značek

na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit

nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy,9)

postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy, kterým přísluší

ochrana těchto zájmů.

§ 9

(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu.

(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí

chráněné území podle zvláštního zákona.10) V chráněném území nesmí být

prováděna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její

využívání.

(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat a v

dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a

obnovovat i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti.

(4) Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné

opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to

předem oznámit jejich správci.

(5) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky

poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti.

(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení

podle odstavce 4 rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení

opatření k ochraně značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti.

Poznámka: Katastr nemovitostí neeviduje nájemce (uživatele) nemovitostí. Je

v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího případného uživatele s povinnostmi

 

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce  

 » Úřední deska